onsdag 14 februari 2018

GUD, en tuktande kärleksfull Fader.Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.
 
Psa 86:15


-Ber dig käre läsare att anpassa inlägget innan du slappnar av och börjar läsa för den mest behagliga läsupplevelsen för just dig.
Antingen med att du trycker ner ctrl och + samtidigt eller Ctrl och - tills texten känns skön för dig att läsa.-


Efter detta inlägg min vän, önskar jag att du som läser igenom den kommer närmare GUD och att du kommer att förstå dig mer på och dessutom ÄLSKA GUDS tuktan!

Vår GUD är rättvis som straffar för missgärning, Yeshua har tagit på sig vårt straff,
men bibeln är tydlig med att som GUDS barn kommer Han att tukta oss om vi fortsätter att fela
detta sa Fadern om Yeshuas (Jesus) barn innan Yeshua ens kommit till jorden:

Jes 53:4  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 
53:5  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 


Psa 89:27  (89:28) Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. 
Psa 89:28  (89:29) Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt, mitt förbund med honom skall stå fast. 
Psa 89:29  (89:30) Jag skall låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. 
Psa 89:30  (89:31) Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, 
Psa 89:31  (89:32) om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, 
Psa 89:32  (89:33) då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor. För det första, så måste vi fortsätta att hålla oss på den smala stigen efter vi blivit frälsta,
det är inte alls så att man helt säkert kommer till himlen för att man engång sagt sitt ja till
frälsaren. Detta pratar bibeln om i Matt 25.

"Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen." 1Ti 6:12


 Upp 3:21  Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron.I sin kärlek för oss, tuktar GUD oss för att vi ska bli kvar på den rätta vägen, bli räddade (om vi omvänder oss) och för att vi ska bibehålla respekten för Honom.
Jag tänker göra en lista nedan på bibelställen som bekräftar att vi har en underbar Fader Gud som tuktar oss istället för att överlämna oss åt djävulen när vi gör fel.


Inledningsvis vill jag säga det att det gör Han bara med sina barn som han älskar, de andra är i djävulens våld.

 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.  Heb 12:6

Detta är en vers som Paulus citerar ut gamlatestamentet, men för att göra det tydligt att det gäller än idag efter Yeshuas (Yeshuas ursprungliga hebreiska namn som betyder YHWHs frälsning) uppståndelse citerar jag även ur nya testamentet:

Upp 3:19  Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

och syftet med det är för att leda dom tillbaka från en väg som leder dem ifrån GUD.
Job 36:10  Han öppnar deras öra för tuktan och manar dem att vända om från synden. 
 

Vi kommer lära oss i inlägget att GUD har massor med olika sätt att tukta på,
precis som vi människor är olika och har olika behov och har olika beröringspunkter som vi är känsligast på, så är vår GUD en GUD som möter oss på den privata nivån.
För vissa räcker det med en inre förmanande, en viskning, andra behöver en fysisk manifestation för att omvända oss.
Sen kan det variera från gång till gång också hur Han gör det mot samma person, men det är bara av kärlek.

Jag kommer ta med verser från gamla och nya testamentet och slutligen kända personers och egna erfarenheter av hur pappaGUD tuktar. (fick inte plats i detta inlägg, kommer i ett senare inlägg, men har du en egen erfarenhet om detta mejla den till mig johanna_drusian@hotmail.com)

 Jag kommer tillägga många verser, men kommer inte ha med alla som finns i bibeln i detta inlägg, kanske, vem vet, i en bok senare. <3


Vi går först igenom bibelställen om: -varför tuktar GUD?


Denna vers handlar otroligt nog om Yeshua själv.- Lidande leder till lydnad:
Heb 5:8  Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 

- Han tuktar för att Han är en rättvis GUD!
I denna vers ser vi att GUD kan samtidigt älska som Han också bestraffar:

"Ty jag är med dig, säger HERREN, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig." 
Jer 30:11

- Gud tuktar för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod. Job 33:17


- Gud tuktar oss för att vi inte ska fortsätta att synda:
"Eftersom du inte tänkte på din ungdoms dagar utan har väckt min vrede med allt detta, skall också jag låta dina gärningar komma över ditt huvud, säger Herren, HERREN, så att du inte kan lägga ytterligare ondska till alla dina vedervärdigheter."  Hes 16:43


- Lidande för oss till räddning och att vi hör GUD:
"Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra."  Job 36:15 

- För att vi ska inse att GUD är den Han är. Hes 13:13,14

- För att vi ska inse att vi gjort fel. Hes 11:12
    --------------------GUDSTUKTAN-------------------------GUD tuktar genom BIBELN, genom ORDET:Heb_4:12  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

2Ti 3:16  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,
2Ti 3:17  för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Psa 94:7  De säger: " HERREN ser det inte, Jakobs Gud märker det inte."
Psa 94:8  Besinna er, ni oförnuftiga bland folket, ni dårar, när skall ni få förstånd?
Psa 94:9  Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se?
Psa 94:10  Han som tuktar folken, skulle han inte straffa, han som lär människorna förstånd? 
Psa 94:11  HERREN känner människornas tankar, han vet att de är tomhet.
Psa 94:12  Salig är den man som du, HERRE, tillrättavisar och undervisar från din lag
Psa 94:13  för att ge honom ro i onda dagar, till dess att de ogudaktigas grav har blivit grävd.GUD tuktar genom drömmar:

Job 33:14  Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det. 
Job 33:15  I drömmen, i nattens syn, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar i sin bädd,
Job 33:16  då öppnar han människornas öron och bekräftar deras tuktan
Job 33:17  för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod.
Job 33:18  Han bevarar hennes själ från graven och hennes liv från att falla för svärd. GUD tuktar genom ledare och profeter:


Rom_13:4  Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.
Rom 13:5  Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull.


Job 33:23  Om det finns en ängel (sändebud) för henne, en medlare, en av tusen, som förkunnar för människan vad som är rätt,
Job 33:24  då förbarmar sig Gud över henne och säger: "Fräls henne, så att hon inte far ner i graven, jag har fått lösepenning."
Job 33:25  Hennes kropp får då ny ungdomskraft, hon blir åter som i sin ungdoms dagar.
Job 33:26  Hon ber till Gud som får behag till henne, och hon får se hans ansikte med jubel. Och Gud ger människan hennes rättfärdighet tillbaka.
Job 33:27  Hon skall sjunga inför människorna: "Jag syndade och förvrängde det rätta, men jag fick inte vad jag förtjänade.
Job 33:28  Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet, och mitt liv skall se ljuset."
Job 33:29  Se, allt detta gör Gud både två och tre gånger med en människa,
Job 33:30  för att föra tillbaka hennes själ från graven, så att livets ljus får stråla över henne.


Hes 3:21  Men om du (profet Hesekiel) varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv."


GUD straffar genom fysiska tillfälliga åkommor:

Sakarias kunde inte tala som konsekvens från Herren:

Luk 1:19  Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. 

Luk 1:20  Och se, du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne."

I 4 Moseboken blir GUD arg på Mirjam för att hon talat illa om profet Moses, 
GUD ger henne spetälska i 7 dagar."När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk." 4 Mos 12:10 


 GUD straffar genom att ta bort sin ande:

Psa_51:11  (51:13) Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 


Upp 2:4  Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 

 2:5  Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 
GUD straffar genom sjukdomar:


Upp 2:22  Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 5 Mos 26:14  Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud,
26:15  om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund,
 26:16  då skall också jag handla på samma sätt mot er. Jag skall straffa er med förskräckelse, med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort...Job 33:19  Hon tuktas med plågor på sin sjukbädd och med ständiga smärtor i benen.
Job 33:20  Hennes sinne vämjes vid mat, hennes själ vid den föda hon älskade.
Job 33:21  Hennes kött tärs bort till dess inget finns kvar, hennes ben, som man inte såg, blir blottade.
Job 33:22  Hennes själ kommer nära graven, hennes liv nära de döda.


I nya testamentet säger frågar lärjungarna vem som hade syndat eftersom en person var blind,
observera att Yeshua inte korrigerade lärjungarna och sa att Gus straffar inte med sjukdomar:

Joh 9:2  Hans lärjungar frågade: "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?"
Joh 9:3  Jesus svarade: "Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.GUD straffar genom hungersnöd:


Lev 26:18  Om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. 
Lev 26:19  Jag skall krossa er stolta makt och låta er himmel bli som järn och er jord som koppar. Lev 26:20  Er möda skall vara förgäves, ty er jord skall inte ge sin grö

Lev 26:26  Jag skall så fördärva ert livsuppehälle att ert bröd skall kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor. Brödet skall lämnas ut efter vikt, och när ni äter skall ni inte bli mätta. Lev 26:27  Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan står mig emot, Lev 26:28  skall också jag i vrede stå er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. 

GUD straffar genom vilddjur:


Lev 26:21  Om ni ändå gör mig emot och inte vill lyssna på mig, skall jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar.
Lev 26:22  Jag skall sända över er vilddjur, som skall döda era barn och fördärva er boskap och minska ert eget antal, så att era vägar blir öde.

Ormar:
4 Mos 21:6  Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.  21:7  Då kom folket till Mose och sade: "Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss." Och Mose bad för folket. 
21:8  HERREN sade till Mose: "Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva."


Björnar:
2Ki 2:23  Därefter begav han sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en skara småpojkar ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: "Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!"
2Ki 2:24  När han vände sig om och fick se dem, förbannade han dem i HERRENS namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna.

Lejon:

1 Kon 13:21-24  Han ropade till gudsmannen som hade kommit från Juda: "Så säger HERREN: Därför att du har varit upprorisk mot HERRENS ord och inte lytt den befallning som HERREN, din Gud, har givit dig, utan vänt tillbaka och ätit och druckit på den plats där han hade förbjudit dig att äta och dricka, därför skall din döda kropp inte komma i dina fäders grav." Sedan han hade ätit och druckit, sadlade den gamle mannen åsnan åt profeten, som han hade fört tillbaka.  Denne begav sig av, men på vägen kom ett lejon emot honom och dödade honom. Hans döda kropp låg utsträckt på vägen, medan åsnan stod bredvid den. Även lejonet stod bredvid den döda kroppen. 


 GUD straffar genom olyckor:

2 Mos 21:12  Den som slår någon så att han dör, skall straffas med döden. 
 21:13  Men om han inte avsåg att döda, utan Gud lät en olycka ske genom honom, skall jag anvisa dig en ort dit han kan fly. 

Hes 7:24  Jag skall låta de ogudaktigaste hednafolk komma och ta över deras hus. Så skall jag göra slut på de fräckas övermod, och deras helgedomar skall bli vanhelgade. 
 7:25  Ångest kommer, och när de söker frid skall de inte finna någon.  7:26  Den ena olyckan skall komma efter den andra, det ena sorgebudet skall följa det andra. Man skall tigga profeterna om syner, prästerna skall komma till korta med sin undervisning och de äldste med sina råd. GUD straffar genom död:


Act 5:3  Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden?
Act 5:4  Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud."
Act 5:5  När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det.


Detta sätt är inte längre för att rädda de som syndat, utan för att rädda andra runtomkring.
Så att de tar detta som varning, det ser vi här:

Upp 9:20  De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå.
Upp 9:21  Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.GUD straffar genom att låta fiender ansätta och lägga städer i ruiner:

Luk 19:43  Ty det skall komma dagar över dig, när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. 

Luk 19:44  De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.

3 Mos 26:31  Jag skall göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar, och jag skall inte mer med välbehag känna doften av era offer.
3 Mos 26:32  Jag skall själv ödelägga landet, så att era fiender som bor där skall häpna över det.


GUD straffar genom naturkatastrofer:

Vattenöversvämningen känner vi till genom Noas berättelse.


Hes 13:13  Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. 
13:14  Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN. 


detta är bara en del av GUDS sätt, men det får räcka denna gång mina älskade.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  De skall vara er till tröst, när ni ser hur de lever och handlar. Ni skall då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, HERREN."  Hes 14:23Böner:

Psa_6:1  För sångmästaren, till stränginstrument enligt sheminit. En psalm av David. (6:2) HERRE, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din förtörnelse. 

Psa_38:1  En psalm av David. En bön. (38:2) HERRE, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din vredesglöd. 

Vi är skapade till GUDs avbild, och har vi ett känsloregister så han Han också det och vår GUD är inte en annan GUD än den har tidigare varit.

GUD är god, och kärleksfull men Han är också helig och rättvis!
Hans nåd är större än Hans vrede.

GUD har gett oss hjälp för att vi ska ha det mycket lättare att lyda Honom genom att lägga sina bud i våra hjärtan och sända sin Helige Ande till oss:

Hes 36:27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.


Jag har skrivit ett ordentligt välsignat inlägg nu,
trots det har jag inte fått med allt.
Om GUD tillåtter kommer jag gärna skriva en bok om ämnet i framtiden,
där jag även vill skriva om vad GUD tycker om och inte och
personliga och andra människors upplevelser av när GUD tuktat dom
och vad det resulterat i m.mAvslutningsvis:

Heb 12:7  Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?

Psa 94:12  Salig är den man som du, HERRE, tillrättavisar och undervisar från din lag
Psa 94:13  för att ge honom ro i onda dagar, till dess att de ogudaktigas grav har blivit grävd.
Psa 94:14  Ty HERREN förskjuter inte sitt folk, han överger inte sin arvedel.GUDS RIKLIGA VÄLSIGNELSER!
Vi ska vara överlyckliga över att GUD tuktar oss och inte ger upp hoppet om oss och överlämnar oss till satan, utan lär oss. Eller hur?

Ord 12:1  Den som älskar fostran älskar kunskap, oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.


MVH syster / Johanna Drusian

lördag 16 december 2017

Kvinnans uppgift och roll i äktenskapet enligt bibeln

Bibeln talar om kvinnan och mannens roller och uppgifter.

En del har blivit upprörda över min sysnätt på kvinnans roll och uppgift i familjen som är den traditionella, den bibliska och så långt ifrån den moderna hen som man kan komma!

De till och med beklagar sig och tycker synd om mig... helt i onödan!
GUD vet vad han gjorde när Han skapade kvinnan och vad en kvinna mår bäst utav
och det är vad vi kommer kolla lite på i detta inlägg.
En olycklig kvinna är den som inte får vara en kvinna!

Bibeln är tydlig enda från 1 Moseboken som är bibelns första bok till de sista böckerna i bibeln vad det är som gäller.

Jag kommer fokusera på KVINNORS uppgift och roll i detta inlägg.

Det första vi lär oss är att vi kvinnor är männens MEDHJÄLPARE.
(I Svenska synonymer betyder detta att vi är männens:
assistent, biträde, bisittare, hjälp, hjälpreda, hantlangare, sekundant, vapendragare, anhängare, underhuggare, hejduk)

1 Mos 2:18
 HERREN Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like."


Kvinnan blev bedragen och gav åt sin man så han också föll i synd inför GUD:

1 Mos 3:12,13
 Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt."
  Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."


Kvinnans konsekvens var att det ska bli jobbigt att vara gravid och det kommer göra ont att föda barn, och hon ska ha lust till sin man (vilja ha honom) och HAN SKA RÅDA ÖVER, alltså bestämma över:

1 Mos 3:16
 Till kvinnan sade han: "Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig."


Det första paret bibeln pratar om efter Adam och Eva, är Abram och Saraj, (Som senare fick namnen Abraham och Sara) visar tydligt vem det var som bestämde och den respekt Sara hade gentemot sin man och kallade till och med honom för sin herre i 1 Mos 18:12.

Nedan kommer en längre bibelställe, men orkar du inte läsa kan du förstå poängen i denna vers:
4 Mos 30:13
Varje löfte och varje edlig förpliktelse att fasta kan hennes man stadfästa eller upphäva.


4 Mos 30:1-8
Mose talade till huvudmännen för Israels barns stammar. Han sade: "Detta är vad HERREN har befallt:
 Om en man ger ett löfte åt HERREN eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han skall i allt göra vad hans mun har talat.
 Om en kvinna ger ett löfte åt HERREN, medan hon bor kvar i sin fars hus och ännu är ung, och därmed förpliktar sig till något,
 och hennes far har hört hennes löfte och den förpliktelse hon åtagit sig och han inte säger något till henne, så skall alla hennes löften ha gällande kraft och alla förpliktelser hon åtagit sig stå kvar.
 Men om hennes far samma dag han hör det säger nej till det, skall hennes löften och förpliktelser vara utan gällande kraft, och HERREN skall förlåta henne, eftersom hennes far sade nej till henne.
 Om hon gifter sig, och löften vilar på henne, eller något obetänksamt ord från hennes läppar binder henne,
 och hennes man får höra om det men inte talar med henne om det samma dag han hör det, då skall hennes löften ha gällande kraft och hennes förpliktelser stå kvar.
Men om hennes man samma dag han får höra det säger nej till det, då upphäver han hennes löfte och det obetänksamma ord från hennes läppar som hon bundit sig med, och HERREN skall förlåta henne.


Kristen kvinna ska underordna sig sin man:

Kol 3:18,19
Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren.
Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

Mannen är kvinnans huvud:

1 Kor 11:3
Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.


En kristen kvinna ska leva gudfruktigt och rent, ha en mild och stilla ande.
(Observera att männens böner blir förhindrade om de inte behandlar sin fru väl):
1 Petr 3:1-7
 På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv,
 när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.
Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder,
utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.
  Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,
 så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er.
På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.


Kvinnor ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande,
be och uppträfa i anständig klädedräkt (man klär sig respektabelt inte så att man frestar det motsatta könet till synd) de ska upträda blygsamt och med gott omdöme, ha goda gärningar,
i stillhet ta emot undervisning och HELT underornda sig,
en kvinna ska inte undervisa (betyder inte att hon får läsa ordet och dela tankar)
hon ska inte göra sig till herre över mannen, leva stillsamt:

1 Tit 2:8-14
 Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.
På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder
  utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan.
 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig.
 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet,
  eftersom Adam skapades först och sedan Eva.
  Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse.

En kristen kvinna ska älska sin man och sina barn, leva anständigt och rent, vara husliga och underorna sig sina män.

(huslig betyder: duktig i hushållet, händig, pysslig; tillhörande hemmet och hushållet)

Tit 2:3-5
 Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott,
  så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn,
  att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.


I nedanstående verser lär vi faktiskt oss massor om hur en kristen kvinna ska vara:
-uppfostra barn, visa gästfrihet, tvätta fötter (på den tiden kanske det var mer nödvändigt då man gick med sandaler och fötterna var fulla med sand, men skulle du kunna göra det?)
hjälpa nödlidande och alltid vara villig att göra gott,  föda barn och sköta hemmet.


1 Tit 5:9-14
 Till 'församlingsänka' skall den utses som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna.
  Hon skall vara känd för att ha gjort mycket gott: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.
Yngre änkor skall du däremot avvisa. Ty när de drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus, vill de bara gifta sig
  och drar domen över sig, eftersom de har förnekat sin första tro.
 På samma gång lär de sig att vara lata, när de går omkring i husen. Och inte nog med det, de lär sig också att vara skvalleraktiga och nyfikna och att prata om sådant som de borde tiga med.
Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem.


--------------------------------------------
Detta är vad bibeln lär, finns inget som heter hen i bibeln :)
och GUD har inte skapat några till hens.Många av oss är vilsna dessa dagar, vet inte villka vi är, vad GUD vill med oss och våra liv,
låt oss börja där att hitta rätt roll i äktenskapet.


// Johanan Drusian

söndag 3 september 2017

Du är underbart skapad, perfekt och precis som du ska vara.

Psa 139:14
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Jag har precis upptäckt hur skönt det är att acceptera att man inte är perfekt, det är just det som gör dig personlig och unik, just det att du inte är perfekt.
Även om det vi gör inte är perfekt bör vi göra det vi gör från hjärtat...

Jag brukar säga att det som kommer från hjärtat, det kommer nå andra människors hjärtan.

Jag ritar fastän jag beräknar vissa drag fel
Jag sjunger fastän min röst inte är perfekt.
Jag är en fru som älskar min man, fastän min tålamod ibland brister i vårt kärleksförhållande.
Jag är en troende, men vissa dagar har köttets begär kommit upp till ytan.
Jag skriver blogg, fastän jag stavar fel och inte är helt grammatiskt korrekt alla gånger.

Det är såhär jag är, hur mycket jag än skulle vilja vara perfekt så är jag inte det,
och jag älskar det.

Jag skulle kunna klä mig i det senaste modet, men min stil är långa kjolar.
Jag skulle kunna platta håret, men jag låter det vara lockigt för jag gillar det.

Jag skulle kunna låta bli att ta på mig maskara, men jag trivs bäst med.

Jag är jag, jag vill ha 5 eller kanske 7 barn inklusive fosterbarn och starta barnhem.
Helt galet va?
Galet underbart enligt mig.

Du då?

Låter du bli att sjunga för att din röst inte är tillräckligt bra?
La du undan din gitarr för flera år sedan för alla andra är så mycket bättre?

Kan du inte bära din färg-sprängda tröja med många olika färgen som du älskar i rädsla för att inte andra tycker om den, för den inte är modern?

Du är underbart skapad, perfekt och precis som du ska vara.

Vi kan slappna av, de saker hos oss som pappaGUD ser inte är bra för oss,
det kommer Han visa och med vår tillåttelse ta bort.

Jag vill med detta inlägg uppmuntra dig att du ska slutar kämpa emot den du är skapad till att vara.
Sluta sträva efter att bli perfekt, om du tycker att någon annan gjort något perfekt, felfritt,
så är det bara en slump att det blev så, be den göra om det en gång till så ska du se att det inte längre blev helt perfekt.
Vi är alla begränsade av våra fysiska kropp, psykiska tillstånd, tiden.

Därför ska vi älska varandra som vi är.

Sluta bry dig om finnen på nästippen, dina gula tänder eller dubbelhakan.
Du är helt underbar trots dessa.

Våra unikheter, brister gör oss perfekt unika, inte ens Yeshua "Jesus" var perfekt enligt världens stadgar..

skulle vi sätta samma krav på honom som vi sätter på oss själva:

Såg han perfekt ut?
Jes 53:2  Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

Hade han utbildning?
Joh_7:15  Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?"


Han överraskade sina lärjungar och annat folk flera gånger genom att gå emot normen:
han helade på sabbaten, tvättade inte sina händer varje gång före mat,
han talade med kvinnor.

Man räknas som en upprorsmakare när man går emot normen,
inte har utbildning, jobb och skaffar familj.

Fienden har lyckats sätta en bild i alla våras huvuden hur man ska se ut och det är ytterst få som passar in där.

De perfekta vill vi inte riktigt ha med att göra, för det är jobbigt att ständigt behöva mäta sig själv med deras mått. Ändå stör vi oss på när andra inte passar med den bilden vi har.

Just med detta inlägg ska jag hjälpa dig att bli fri,
för när vi börjar med att acceptera oss själva, vår stil och vårt sätt, då börjar vi att acceptera varandra.
Det är dags att sluta vara falsk mot dig själv och genom det mot andra.
Jag uppmanar dig att känna dig fri att vara den du innerst inne är.
-underbart skapad, perfekt och precis som du ska vara.

Bibeln säger att vi är skrälllande symbaler om vi är utan kärlek,
om du då inte har kärlek till det du gör och den du är,
är det du gör inget värt.

Har du tänkt på att GUD inte kan ändra och använda dig som Han vill om du är falsk?


Bjuder på mig själv lite, på bilder jag inte tänkt dela från min mobil:
                                             

                                               


En sång från pappaGUD genom mig:
Sef 3:17  YHWH, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

Tack Helige Fader för detta inlägg,
tack för att jag är som jag är, att jag får finnas och tillhöra Dig.
Tack Fader för de som nu läst detta inlägg, hjälp dom att hitta sig själva och att älska sig själv.
Tack för att vi får formas till bruden utan fläck och skrynkla, med en hel brudklänning.
Bara genom kärlekens väg, genom att älska Dig mest av allt, älska varandra som också oss själva.

Love Love Love.

Helige Ande, tack för att du påminner oss om bibelordet
att inget vi gör är något värt om vi inte har kärlek.

I Yeshua Ha Mashias namn amen.
/ Från en syster som känner sig så full utav kärlek och glädje nu

tisdag 11 juli 2017

Min kärlek för bibeln


Oh kära medmänniska, jag frågade Herren i mitt inre vad jag skulle skriva om och då började jag tänka på bibeln och kände sådan kärlek för den.

Den ger mycket andlig näring. Lär och formar oss till goda människor och att övervinna mörker, demoniska krafter, vara över sjukdomar och död.
Jag skriver en sammanfattning och egna erfarenheter och tankar om världens mest lästa bok:

Gamla testamentet


Sammanfattning av GTBibeln är en samling av 66 olika böcker som skrivit av Andens maning genom olika människor
från Mose till Johannes.
Moses levde över 3000 år sedan och fick lära känna GUD personligen.
GUD visade honom skapelsen och vad som kommer att ske i framtiden,

De första 5 böckerna i bibeln handlar om allt fram till Moses och Moses liv och hur han fullbordade sin livsuppgift och kallelse att trots stamningsproblem leda ett stort folk som var slavar till frihet till ett eget land i mitten av världens alla nationer.

Moses fick möta GUDs kärlek, nåd, men också se Hans vrede, både på personlig nivå och när den kom över den delen av folket som gjorde uppror mot den Allsmäktige.Hela gamla testamentet ger oss en grundläggande respekt och fruktan för vår Skapare.

Jes 6:3  "Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet."5 Mos
10:12  Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ,
 10:13  så att du håller HERRENS bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl.
 10:14  Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.
 10:15  Ändå var det just dina fäder som HERREN fäste sig vid i kärlek. Och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk, så som det är i dag. 


Josua fick mandatet att leda folket efter Mose död, Mose och hans bror Aron fick inte komma in i landet för han inte hade gjort som GUD sa vid ett tillfälle när han slog på en klippa istället för att tala till den.

(4 Mos 20:8-12)
4 Mos 20:12  Men HERREN sade till Mose och Aron: "Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem."

Josua ledde de in i det förlovade landet, Mose hade fått reglerna som skulle gälla när de äntligen kom in i landet efter 80 år.

Jag blev helt förkrossad när jag insåg att trots allt så har majoriteten av Israel idag avfallit och känner inte sin förlossare, återlösare, sin GUD utan lever i synd och uppror.
Därför sände GUD olycka över landet, krig och hungersnöd.

Israel leddes av domare, även en kvinnlig -Debora.
Det var personer som Guds Ande var över fram till Israel ville mot GUDS vilja ha en kung som hedningarna hade.

De får sig en kung efter tjat, fastän GUD varnat och sagt att Han vill vara deras kung.

Många kungar kommer och går, de flesta ledde folket längre ifrån GUD och följde inte GUDS bud, älskade och fruktade inte YHWH.
David den mest gudfruktiga kungen begick misstag genom att begå äktenskapsbrott, dödade en oskyldig och räknade folket t.ex men omvände sig och fick förlåtelse.
Han älskade musik, skapade nya instrument, sjöng och dansade.
Majoriteten av Psalmerna är sånger som David skrev.

Salomon, hans son fick extraordinär visdom från GUD för han bad om att bli en bra ledare,
visdom är en nyckel till rikedom, Salomon var den rikaste av alla kungar han skrev klagovisorna och
den barnförbjudna högavisan.

Senare kommer profetböckerna som beskriver två olika messias:
messias - Josefs son (som är Yeshua som skulle komma och ta på sig världens synd)
 och
messias -Davids son (som är Yeshua när han återkommer som kung)

Ett möte med GUD i GT:

2 Mos 19:10 

 Då sade HERREN till Mose: "Gå till folket och helga dem i dag och i morgon och låt dem tvätta sina kläder. 11  De skall hålla sig beredda till i övermorgon, ty då skall HERREN stiga ner på Sinai berg inför allt folkets ögon. 12  Du skall märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga: Tag er i akt för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget skall straffas med döden, 13  men ingen hand får röra vid honom, utan han skall stenas eller skjutas. Vare sig det är ett djur eller en människa, skall den det gäller inte få leva. När jubelhornet ljuder med utdragen ton får de stiga upp på berget." 14  Mose steg ner från berget till folket. Han helgade dem och de tvättade sina kläder.  15  Och han sade till folket: "Håll er beredda till i övermorgon. Ingen får komma nära någon kvinna." 16  På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. 17  Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför berget. 18 Hela Sinai berg höljdes i rök därför att HERREN hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. 19  Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. 


En tid skall komma då Han inte längre vredgas över sitt folk:


Jer 31:33  Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 
31:34  Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna HERREN!" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. 
31:35  Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: 
31:36  Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. 

Jes 57:15  Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. 
Isa 57:16  Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. 


Jer 32:40  Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig. 


 NYA TESTAMENTET

Nya testamentet är ett nytt förbund, om man inte läst i GT sådana verser som jag ovan har skrivit med fet stil, han man mindre förståelse för vad nya förbundet innebär.

Ett förbund är en överenskommelse mellan två individer och den kan brytas om ena partern inte följer vad man kommit överens om.
Judarna bröt förbundet genom att inte följa GUDS bud, därför har GUD utvalt hedningarna och låter judarna bli svartsjuka genom (oss).

Bibeln innehåller egentligen många förbund, och alla förbund är inte brytna.
Tex är regnbågen ett tecken på ett förbund.


Det nya förbundet innebär inte att den GUD som gamla testamentet beskriver inte längre finns och är den samme, att Han inte längre bryr sig och vill ha samma fruktan, kärlek och lydnad av människan som då. Men GUD gör det enklare för oss genom att han lägger dessa i våra hjärtan.


GUD har oerhört mycket kärlek, men den syns inte så mycket av då Han ständigt var tvungen att gå tillrätta med sitt folk. Även om Hans vrede inte är motsatsen till kärlek.
Det lidande Yeshua fick gå igenom var Guds vrede över din och min synd.
(vill du verkligen fortsätta synda?)Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
3:17  Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
3:18  Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Sammanfattning av NT:


Nya testamentet börjar med 4 olika böcker om vad Yeshua gjorde på jorden.
Sedan kommer en bok där en jude Saul som hatade alla som följde Yeshua blev frälst genom att Yeshua själv visade sig för honom.

Saul fick ett nytt namn Paulus och han spred evangeliet till länder utanför Israel.
Det är tack vare honom som du och jag i grund och botten fått höra om Yeshua.
En person kan påverka miljontals med årens gång.

Han skrev brev till olika församlingar han startat och även några andra personer skrev brev som även dessa finns i NT.
Slutligen slutar bibeln med att Johannes får se Yeshua och får hälsningar till olika församlingar från honom och får veta om kommande tider.

Denna jord och himmel som vi går på och kan se, kommer inte evigt att finnas.
Efter döden hamnar vi i en verkligare verklighet, himlen eller helvetet beroende på om vi väljer som kung David att omvända oss och leva för GUD.Ett möte med GUD i NT:


Matt 17:1
Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2  Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3  Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4  Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." 5  Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" 6  När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. 7  Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte förskräckta!" 8  Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.


Varför jag älskar bibeln så mycket?

Bibeln är något jag är stolt över, genom den har jag lärt känna mer om GUD, förstått Hans kärlek och nåd, lärt känna frälsaren, och förstå mer om vem den Helige Ande är.Bibeln för mig till djupa andliga dimensioner som inte går att beskrivas med ord!
Bibeln för mig in i en förgången tid där jag genom andras misstag och erfarenheter lär mig att leva ett bättre liv.

En dag när jag läste bibelläsningsplanen*
så hörde jag GUD läsa upp det jag i mitt inre läste, HANS röst läste med mig.
Det var helt underbart!

Genom att läsa bibeln växer min tro.

Genom att studera bibeln får jag kunskap och information om vad jag kan göra och hur.
Vem jag är, vad vi lever i för tid, hur de andliga sakerna fungerar m.m

Jag lär känna GUD!
GUD har många namn!
YHWH = YAHWE och YEHOWA
Gud som förser, Gud som ser, Vår försörjare, härskarors Herre, Israels Helige, Jakobs starke,
Han är fruktansvärd, Han är stor i nåd, rik på barmhärtighet, sen till vrede.
Han är en förtärande eld, han är himmel och jordens skapare, Han är hela jordens försörjare,
Jordens konung, Han är frälsaren.
m.m

Oh, vad jag älskar bibeln!
Genom detta inlägg ber jag att du ska få mer inspiration till att läsa igenom bibeln själv,
gång på gång, därför att bibeln är levande och kommer aldrig att sluta tala.

Upp 4:8  Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer."


Tack Fader för detta inlägg,
låt Din ande ruva över denna och ge människor större hunger och törst efter dig.
Låt varje person som läst detta inlägg bli riktigt bibelkunniga och bära rikligt av andens frukter.
Jag ber Fader att de ska få lära känna Dig, din Son Yeshua och Den Helige Anden.
Ge dom nåd att fullt ut komma ut i sina kallelser och uppgift här på jorden
I Yeshua Ha Mashias namn Amen.


<3

/ Johanna Drusian

Tack för att du läste!

*Folkbibeln innehåller en bibelläsningsplan i slutet som jag försöker att följa.
Man läser igenom bibeln på ett år när man följer den.

onsdag 5 juli 2017

Vad GUD vill ha av oss, hur vi söker Hans rike.

Hej dyrbara människa!

Detta är ett inlägg om vikten att vandra i kärlek, många kommer bli överraskade under inläggets gång hur viktigt det är enligt skrifterna.
Tänk på GUDs kärlek, när han skapat planeten för oss gett oss det vi har och frälst oss.


Han gav oss det dyrbaraste Han hade. 
Det är mycket bibelställen i detta inlägg, för att ge dig massa Andlig näring, viktiga uppenbarelser och nycklar för att komma närmare <3 GUD <3
För att komma nära GUD är det det allra flesta vill som kommer hit.

Nu ska jag dela med mig egna erfarenheter och vad GUDS ord lär om gällande att vi ska leva i Guds rike.

Matt 6:31-33

"Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 
Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 
 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. "

Här har vi en nyckel, om vi söker Guds rike och hans rättfärdighet, då kommer vi att få allt annat också som vi behöver. Mat, dricka, kläder.. m.m
Detta är en nyckel som löser människors ekonomiska problem och skulle kunna hjälpa hela fattiga länder.

Jag är säker på att där finns även vår sanna identitet och den relationen med pappaGUD som varje människa längtar efter.

När Yeshua (Jesus hebreiska namn) var på jorden proklamerade Han att Guds rike var här!
Guds rike är en andlig verklighet, himlen, som också kan komma ner på jorden genom oss.
(På samma sätt kan helvetet komma på jorden genom att vi lever i synd och uppror.)

Mar 1:15  Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"

Då kan vi se på vad som sker när Guds rike är nära:


Matt 12:28
 "Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. "

Luk_10:9  
"Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er. "

Allt som Yeshua gjorde drog ner Guds rike till jorden.
Utöver allt vad han gjorde, helade sjuka, drev ut andar, väckte upp döda, predikade hopp och varnade, levde han i ett dagligt uppoffrande för andra människors skull, han levde i en sådan nivå av kärlek som få av oss har fått känna av.
Stora folkhop följde honom, för hos honom fanns det kärlek och sanning, kraft.
Han satt med syndare och åt med dom, tog barn till sig välsignade dom.


Några ord från Yeshua som avslöjar vad Han vill utav oss:

Matt 22:36-40
 "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" 
  Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 
  Detta är det största och främsta budet. 
 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 
 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." 


Mat 7:12
 "Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. "

*


Älska GUD och älska människor.


En berättelse av Yeshua som betonar vikten av att visa kärlek:

Matt 25:31-46

 " När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 
 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 
 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 
 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 
 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 
  Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 
 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 
  Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 
  Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 
 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. 
  Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 
  Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 
  Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 
  Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 
  Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 
  Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." 

När vi har kärlek till människor, sådan uppoffrande kärlek, där vi har praktisk omsorg och medlidande med varandra räknas vi som rättfärdiga!
Det är till och med frälsningsavgörande kan vi se av berättelsen ur Matt 25.

Men tro då?

Jak 2:17,18  
"..Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. 
 Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. "

Våra gärningar avslöjar om vi har tro! 

Yeshuas exempel var Fadern, han gjorde bara det han såg Fadern göra.
Så vi kan hitta mer om ämnet tidigare i GT:Jes 58:2-14

"Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om de vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud skall komma dem nära. 
  "Varför fastar vi, när du inte ser det, varför späker vi oss, när du inte märker det?" Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. 
 Ni håller er fasta med kiv och trätor, ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. 
 Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till HERRENS välbehag? 
  Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, 
  ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. 
  Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår. 
  Då skall HERREN svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: "Se, här är jag." Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, 
  om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. 
  Och HERREN skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter. 
  Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall kallas "han som murar igen sprickor", "han som återställer stigar, så att man kan bo i landet". 
  Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till HERRENS ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, 
  då skall du fröjda dig i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har HERRENS mun talat. "


När vi har kärlek har vi gärningar och tro, då är vi Yeshuas lärjungar:
Joh 5:42  "Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. "
Joh 13:35  "Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. "

Med kärlek förblir GUD i oss, utan kärlek, lämnar Han oss:
1 Kor 16:14 " Låt allt hos er ske i kärlek."
1 Joh 4:12  "Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. "

1 Joh 4:16  "Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom."Jag har aldrig känt mig så lycklig som när jag får betjäna människor.
Hjälpa till i praktiska saker och andliga saker.

Dessa dagar (efter senast inlägget) är vi väldigt upptagna med att betjäna människor genom samtal, och det otroliga är att bibelstället som handlar om att söka GUDS rike för att få allt annat, blir uppfyllt och vi märker det i det praktiken.
Allt jag önskat finns där i vardagen, Gudsnärvaro, energi, glädje, kärlek
allt annat.


1 Joh 4:11
 "Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra."

Rom_12:10  "Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. "

Rom_13:8  "Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. "Tack Fader för att vi får kliva in i en djup kärlek gentemot varandra och andra människor,
där vi sätter andra före, för Din skull, ge oss vishet att komma på ider hur vi kan få andra att känna sig älskade och uppskattade runtomkring oss, ge oss vishet att alltid handla och aggera i kärlek i genom våra ord och gärningar.
Förlåt mig Fader för varje kärlekslös handling jag utfört.
Hjälp oss att även älska oss själva.

Tack för din godhet, din nåd och kärlek,

Vi upphöjer och ärar dig.
I Yeshua Ha Mashias namn./ Johanna DVälsignade inlägget dig?
Vill du överraska mig med en gåva för den tid och energi jag lägger på min blogg kan du swisha 0769429297

<3 <3 <3 <3 <3

GUD välsigne dig rikligen! HalleluYah!*Bild lånad från https://sethtan.wordpress.com/tag/giving/

fredag 30 juni 2017

Min man Profet Patrik

Hej kära medmänniska!Detta är en rätt så ny bild på mig och min profet-man Patrik.

Många Många många har ingen aning om vad det innebär att vara en profet, och desto färre hur det är att vara fru till en.

Så jag tänkte avslöja det till er nu, med GUDS hjälp.

En profet är en person som GUD utvalt till att höra GUD och se i andevärlden.

Den har en börda att bära som inte andra har, då den har en så nära kontakt med GUD och måste leva i en ständig lydnad i mindre detaljer som inte krävs utav andra.
En profet är som Yeshuas (Jesus ursprungliga namn) uträckta arm på jorden, ett öra mellan människan och GUD.
Den uppgiften är så viktig och speciell, så människor som går emot Guds profeter går emot GUD själv.
Om ni tänker er att en profet som inte lyder GUD, tar GUD livet av..
hur blir det då för dom som går emot Hans dyrbara sändebud?

Profet Moses miste sitt liv på grund utav olydnad, han höll på att mista den redan innan,
men hans fru räddade honom. (2 Mos 4)
En profet vars namn inte omnäms i bibeln miste sitt liv för att han lyssnade på en annan profet som ljög, och därför inte gick efter den varning han fått från GUD från början. (1 Kon 12 och 13)

Det här skär sig i många av era "ögon" som läser detta, men vill ni fortsätta leva med en konstgjord bild på GUD baserat på era favoritbibelställen eller vill ni komma Honom nära som Han är?
Finns ingen så underbar som pappaGUD, men Han är ingen att leka med.

Han har känslor och en vilja som vi måste underordna oss:

5 Mos 32:39  Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. 


Patrik jobbar nu som heltidsprofet,
där han ständig ständigt ber för folk och får ord av uppmuntran och varningar.
Det mesta arbete sköter han genom telefonen och surfplattan,
Patrik befriar personer och ser i Anden vad som är problemet med.En helt ny värld har öppnats för mig.

Jag skulle inte kunna skriva rakt upp och ner här på nätet vilka otroliga saker som händer och jag har lärt mig. Det är inte som många predikningar eller en undervisning vid ett tillfälle som skulle räcka.

Sverige är ett andligt öken och många känner inte till dessa nivåer.
Där jag växte upp i Pingstyrkan viste man inte ens vad "smörjelse" var för något.
Med smörjelse menar jag att något bär på en övernaturlig Gudsnärvaro.


Exempel på vad Patrik kan göra i Anden

Profet Patrik tar emot ett meddelande från dig, eller samtal, eller att ni träffas, vad händer då?

Patrik är artig och pedagogisk även om han ser problemet på en gång i Anden så han låter personer prata ur sig, Det är vad man är van vid.. prata.

Sen tar han ut och rättar ut ena andliga hindret efter den andra.

Till exempel:
-Det är gamla felaktiga bindningar som bryts till personer eller platser,
det är förbannelser som någon talat ut över dig t.ex bakom din rygg (när nån talar illa)
-Det är en ande från flera generationer bakåt som håller dig bunden i beroende något slag.
-Det är en kanske en våldets-demon som kommit in i ditt liv för att du tittat på action, vilket
hindrar dig från att ta emot helande.
-Det är en ande som suger ut energi från dig vilket gör dig jämt trött,
eller ande av depression, aggression som du tar mediciner mot.

-Sår i själen öppnar upp för att en människa kan bli plågad.

Det här är inget som människor utanför kristendomen vet om, så dom är evigt bundna i sina saker,
går dom till någon som kan hjälpa men som inte är troende på Yeshua/Jesus,
då kommer problemet bara flytta på sig till ett annat område.

-Det kanske är gamla döda släktingar som kommer och besöker i någons hem,
pyttsan! Det är fallna änglar som vandrat med dina förfäder och kamouflerar sig.
En själ som dör tas direkt upp till himlen eller helvetet. Den går inte omkring oroligt och spökar och ställer till det för oss här.

Det är deras sätt för att få stanna kvar hos dig.

-Det är något som står ivägen mellan personen och GUD och du vet inte vad det är,
då kan Patrik kanske tex se att det är någon synd som oförlåtelse eller något helt annat.

Patrik kan se vad det än är som behövs göras.
Han är en Andlig dammsugare.
Han frågar GUD och får svar.

Men han får även svara på frågor som "Varför skapade GUD mig, vad är GUDs plan med mitt liv?"

Jag som profetfru


Jag klev förståss in i en helt ny vardag när jag flyttade in hos Patrik.
Har en man som betjänar betjänar betjänar betjänar , inte människor i första hand utan GUD,
för människor ligger på GUDS hjärta och det är var GUD vill att Patrik ska göra.

Han gråter och glädjer sig med personer, talar hopp och framtidstro för de lever rätt.
Varnar de som lever fel. Han har varnat mig många gånger, och jag har omvänt mig och fortsätter att arbeta på vissa saker.

GUD har lagt en enoooormt stor tålamod i Patrik han kan sitta 24 timmar i sin fotölj.
Jag är med och betjänar emellanåt, men i det stora hela orkar jag bara ett tag ibland.

Därför är det en ära för mig att få förlösa tid åt honom genom att laga maten och dammsuga, moppa och tvätta kläder.
Men han diskar och gör lite annat.

Jag älskar att vara ihop med honom, även om det är extra tufft i andevärlden och själens område ibland. För jag vill vara ledd av GUD i allt och är intresserad av GUD, frågar jämt GUD genom Patrik, Har frågat om dinosaurier och allt möjligt av nyfikenhet :)

Patrik kan se vad jag behöver, vad jag tänker säga innan jag sagt det och vilka tankar som snurrar i mitt huvud.
PappaGUD och han är vänner.


När profet Patrik är ute på stan

När Patrik är på stan, får han jämt hälsingar till GUD från människor.
Och människor blir övertygade då de hör om saker som en främmande person, eller ingen annan kan veta än GUD själv.
Så de låter Patrik be för dem och Patrik leder dem att be frälsningsbönen.

"Gud har kallat dig till att bli fotbollsproffs"
"GUD vill hela dig från smärtan i din rygg"

Patrik är inte så på, utan börjar ett samtal på ett naturligt sätt innan det leder till det andliga.
Men många ber frälsningbönen.


En profets motstånd


Får någon människa utstå så mycket förakt som en profet?
Det viskas här och där.

Människor tvekar om det är en äkta profet, människor kollar på tidigare felsteg, han var gift med en annan före, eller har tagit så illa vid sig av en varning (som sker av GUDS kärlek) dittan dattan..

Dagligen måste vi bryta förbannelser i andevärlden från okunniga människor som i sin ovisshet och brist på förståelse och kunskap i Ordet talar ut en massa onödigt.
Det finns t.o.m kristna som tror sig be GUDs vilja och ber emot honom.

En profet är kallad till att förvandla och hjälpa så många människors liv att fienden inte sänder sina svagaste mot oss.
Det är stora attacker mot äktenskapet, mot kallelsen och annat som vi dagligen måste stå emot.

Fienden älskar också att förvränga allt det goda personer fått hjälp med, så att man inte kommer ihåg det utan fokuserar bara på någon enstaka ifrågasättande detalj man inte förstod sig på och låter det störa relationen.
-så att inte personer som fått hjälp ska kunna sprida det vidare så andra också kan få hjälp.

Jag menar allvar, folk som fått hjälp brukar inte vara särskilt tacksamma.

Men vi älskar och förlåter och välsignar ändå.

Hur profeten överlever

Profeter var mycket mer uppskattade (men även hatade) i bibelns tid.
När en profet fick en hälsning från GUD då spred det sig väldigt mycket.
I dagsläget skulle det stått på framsidan i nyhetstidningen.

En person som ville ta hjälp av en profet kom med en gåva,
vi ett exempel i 1 Sam 9,10 där de gick till profet Samuel för att fråga vart åsnorna var.
Samuel fick också gåva när

Elia fick ett eget rum byggt på tak. 2 Kon 4

Elisa fick en gåva av Arameiske kungens högste befälhavare Naaman, när han blev fri från sin spetälska genom att lyda det Elisa fick (att doppa sig sju gånger i Jordan) 1 Kon 5


Patrik ger mycket av sin tid, och försörjningen kommer från GUD,
genom att GUD lägger på människors hjärtan en vilja att ge en gåva.


Vi har t.o.m fått gåvor bara för att Patrik jobbar som heltidsprofet.


I Framtiden...

Framtiden har GUD stora planer för, Hans planer är alltid stora, Hans tankar, för Han är en stor GUD.
Men jag ska inte avslöja vad GUD sagt om Patriks framtid än.

Mat 10:41  Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön.

Känner du att du vill få en profets lön?
Och skicka en uppskattningsgåva
(eller av annan orsak)
Så swisha honom på nr: 0769429297

Vill du också ha hjälp av profeten och inte känner någon annan profet som kan hjälpa dig,
så skicka ett sms och boka tid på samma nr, så ringer profeten upp dig när GUD säger till.


// J.D


söndag 14 maj 2017

Fakta om Profet-tjänsten

Jag har en annan insyn om profeter, då jag lever med en man som är en profet och vi har flera vänner som också är det.
Därför ville jag dela med mig vad en profet är för mig (inklusive bibeln)-En profet är en person som GUD utvalt till att höra Hans röst på ett sätt som inte andra oftast hör GUD.


Jer 1:5  "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."
Jer 1:6  Men jag svarade: "O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung."
Jer 1:7  Då sade HERREN till mig: "Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig.
Jer 1:8  Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN."
Jer 1:9  Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun.
Jer 1:10  Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera."

Patrik började höra GUD som barn.

-Vid en tidpunkt av ens liv, kanske redan sedan barnsben eller i vuxenålder uppenbarar sig GUD för personen och börjar tala om hans/hennes uppgift.

1Sa 3:7  Samuel kände ännu inte HERREN, och HERRENS ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom.
1Sa 3:8  HERREN kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: "Här är jag, du ropade på mig." Då förstod Eli att det var HERREN som kallade på den unge pojken.
1Sa 3:9  Därför sade han till Samuel: "Gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: Tala HERRE, din tjänare hör." Och Samuel gick och lade sig på sin plats.
1Sa 3:10  Då kom HERREN och ställde sig där och ropade som förut: "Samuel! Samuel!" Samuel svarade: "Tala, din tjänare hör."
1Sa 3:11  Då sade HERREN till Samuel....

2 Mos 3:4  När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: "Mose! Mose!" Han svarade: "Här är jag."3:5  Då sade Gud: "Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark."
 3:6  Och han sade: "Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud." Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud.
3:7  HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande.
 3:8  Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, det land där det bor kananeer, hetiter, amoreer, perisseer, hiveer och jebusiter.
3:9  Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem.
3:10  Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten."
3:11  Men Mose sade till Gud: "Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?"
3:12  Han svarade: "Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg."


-En profet måste lyda detta, med risk för att bli dödad av GUD själv om han/hon inte gör det.


2 Mos 4:24  Under resan hände det på ett viloställe att HERREN kom emot Mose och ville döda honom.

Patrik frågade GUD, vad som skulle ske om han inte gjorde det GUD ville. GUD svarade "då dödar jag dig"

- GUD använder profeter till att testa människors kärlek och hängivenhet till GUD:

5 Mos 13:1  Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,
13:2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem",
13:3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.
13:4  HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.
13:5  Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig.-GUD beskyddar sina profeter, människor som föraktar dessa blir straffade av GUD:

”Rör inte mina smorda, gör inte mina profeter något ont!”
Första Krönikeboken 16:22

4 Mos 12:1  Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han hade tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru.
 12:2  De sade: "Är då Mose den ende som HERREN talar genom? Talar han inte också genom oss?" Och HERREN hörde detta.
 12:3  Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden.
Num 12:4  Genast sade HERREN till Mose, Aron och Mirjam: "Gå ut, ni tre, till uppenbarelsetältet." Och de gick dit ut alla tre.
12:5  Då steg HERREN ner i en molnstod och ställde sig vid ingången till tältet. Han kallade på Aron och Mirjam, och de gick båda dit.
12:6  Och han sade: "Hör nu mina ord. Om det finns en HERRENS profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn, och talar med honom i en dröm.
12:7  Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd.
12:8  Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor, och han får se HERRENS gestalt. Fruktar ni då inte att tala illa om min tjänare Mose?"
 12:9  Och HERRENS vrede upptändes mot dem, och han lämnade dem.
12:10  När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk.

Det finns olika nivåer och typer av profeter,
De finns de som också hör med öronen.
Men alla de är under Guds försvar om någon går emot.


-Profeter har ett väldigt stort ansvar, uppgift och lidande för människor:

Hes 4:1  "Du människobarn, tag en lertavla, lägg den framför dig och rita en stad på den, nämligen Jerusalem.
4:2  Belägra den och bygg torn mot den. Kasta upp vallar mot den, håll trupper i beredskap runt den och sätt upp murbräckor mot den från alla håll.
4:3  Och tag en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta skall vara ett tecken för Israels hus.
4:4  Och du skall lägga dig på vänstra sidan och lägga Israels folks missgärning på dig. Lika många dagar som du ligger så, skall du bära på deras missgärning.
4:5  Jag skall lägga deras missgärningsår på dig. De skall motsvaras av samma antal dagar, trehundranittio dagar. Så skall du bära Israels folks missgärning.
4:6  När du har fullgjort dem, skall du för andra gången lägga dig, nu på högra sidan, och bära Juda folks missgärning under fyrtio dagar, en dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år.
4:7  Mot det belägrade Jerusalem skall du vända ditt ansikte och din nakna arm, och du skall profetera mot det.
4:8  Och se, jag skall lägga bojor på dig, så att du inte kan vända dig från den ena sidan till den andra, förrän dina belägringsdagar är slut.
4:9  Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså trehundranittio dagar, skall du äta det.
 4:10  Den mat du skall äta skall vägas upp, tjugo siklar för varje dag. Du skall äta den på bestämda tider.
4:11  Och du skall dricka vatten som mätts upp, en sjättedels hin. Du skall dricka det på bestämda tider.
4:12  Du skall äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon."
4:13  HERREN tillade: "På samma sätt skall Israels barn äta sitt orena bröd bland hednafolken, dit jag skall driva bort dem."
4:14  Men jag svarade: "O, Herre, HERRE! Se, jag har aldrig blivit orenad. Från min ungdom ända tills nu har jag aldrig ätit något självdött eller ihjälrivet djur, och orent kött har aldrig kommit i min mun."
4:15  Då sade han till mig: "Se, jag ger dig kogödsel i stället för människoavföring, och du skall grädda ditt bröd över den."
4:16  Han sade vidare till mig: "Du människobarn, se, jag skall skapa brist på bröd i Jerusalem, och man skall äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran.
4:17  De skall sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andre, och tyna bort i sin missgärning."

Många förstår inte det inre lidandet och bördan Patrik bär för det GUD lägger i hans hjärta, har sett honom i smärta och tårar. Det finns ett ständigt lidande i honom.

-Profeter har större favör från GUD över sina liv:

1Kon 17:20  Och han ropade till HERREN och sade: " HERRE, min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos, att hennes son dör?"
17:21  Därefter sträckte han sig ut över pojken tre gånger och ropade till HERREN och sade: " HERRE, min Gud, låt denne pojkes själ komma tillbaka in i honom."
 17:22  HERREN hörde Elias röst, och pojkens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen.

Skulle inte GUD belöna sina tjänare?
Han älskar dom och belönar dom med det dom ber för, även att väcka döda till liv.

-Profeter har en mantel i av kraftgärningar över sina liv:

2Kon 2:8  Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade detta sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark.

2:14  Han tog Elias mantel, som hade fallit av denne, och slog på vattnet och sade: "Var är HERREN , Elias Gud?" Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt båda sidor, och han gick över.

Patriks mantel är i anden, gan har fått se den några gånger.

-Profeter är ställföreträdare mellan människor och GUD, och kan rädda människors liv från GUDS dom:

2 Mos 32:9  HERREN sade ytterligare till Mose: "Jag har sett detta folk, och se, det är ett hårdnackat folk.
 32:10  Låt mig nu vara, så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem. Dig skall jag göra till ett stort folk."
32:11  Men Mose bönföll inför HERREN, sin Gud, och sade: " HERRE, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand?
32:12  Varför skulle egyptierna få säga: Till deras olycka har han fört ut dem för att döda dem bland bergen och utrota dem från jordens yta? Vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk.
32:13  Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vid dig själv har lovat: Jag skall göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt era efterkommande. De skall få det till arvedel för evigt."
32:14  Då ångrade HERREN det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.

-En profet som inte talar det som är från GUD kommer att dö:
5 Mos 18:20  Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.Människor kommer till profeter för att få svar på frågor:

2 Krön 18:6  Men Josafat sade: "Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?"

2Kon_8:8  sade kungen till Hasael: "Tag med dig gåvor och gå och möt gudsmannen och fråga HERREN genom honom, om jag skall bli frisk från denna sjukdom."

Patrik är i telefon i stort sett hela dagarna,
och det går sällan en dag utan att någon kommer hem till oss och ber om hjälp.

Förr i tiden hade man en så stor respekt för profeter att man inte kom för att be dom om hjälp utan att ha med sig en gåva:

1Sa 9:6  Men han svarade honom: "Se, i den här staden finns en gudsman. Han är högt ansedd och allt han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Kanske han kan säga oss vilken väg vi skall ta."
1Sa 9:7  Då sade Saul till sin tjänare: "Men om vi går dit, vad skall vi då ta med till mannen? Brödet är ju slut i vår packning och vi har inte heller någon annan gåva att ta med till gudsmannen. Eller har vi det?"
1Sa 9:8  Tjänaren svarade Saul än en gång: "Se, här har jag en fjärdedels sikel silver. Den skall jag ge gudsmannen, för att han skall säga oss vilken väg vi skall ta."


Vill tillägga att profetens jobb är att profetera, den sätter sin tid på att be och fråga Herren för dig, det minsta vi kan göra är att visa uppskattning genom en ekonomisk gåva.
Profeter är speciellt avskydda av satan (då de avslöjar deras planer och bryter dessa)
Profeter är föraktade av människor, många av GT:s profeter blev dödade,
dagens profeter vädesätts och respekteras inte till stor del på grund utav att kristi kropp lyssnat till Isebels och Ahabs andemakt.Min man, profet Patrik kollar igenom alla mina blogginlägg och frågar GUD om det finns något GUD vill att jag ska ta bort/ ändra på.Jag har i all min hast gjort detta inlägg denna morgon.
Den kan utvecklas och finslipas mycket, men detta är grunder.
Sluta att se ner på och förakta profeter, och respektera dom genom att kalla dom för profet.
För att ära och upphöja GUDS verk i och genom dom.

Är du en profet och har läst detta inlägg, får du jättegärna dela egna tankar och erfarenheter i kommentarer till inlägget.


/ Johanna Drusian