onsdag 14 februari 2018

GUD, en tuktande kärleksfull Fader.Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.
 
Psa 86:15


-Ber dig käre läsare att anpassa inlägget innan du slappnar av och börjar läsa för den mest behagliga läsupplevelsen för just dig.
Antingen med att du trycker ner ctrl och + samtidigt eller Ctrl och - tills texten känns skön för dig att läsa.-


Efter detta inlägg min vän, önskar jag att du som läser igenom den kommer närmare GUD och att du kommer att förstå dig mer på och dessutom ÄLSKA GUDS tuktan!

Vår GUD är rättvis som straffar för missgärning, Yeshua har tagit på sig vårt straff,
men bibeln är tydlig med att som GUDS barn kommer Han att tukta oss om vi fortsätter att fela
detta sa Fadern om Yeshuas (Jesus) barn innan Yeshua ens kommit till jorden:

Jes 53:4  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 
53:5  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 


Psa 89:27  (89:28) Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. 
Psa 89:28  (89:29) Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt, mitt förbund med honom skall stå fast. 
Psa 89:29  (89:30) Jag skall låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. 
Psa 89:30  (89:31) Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, 
Psa 89:31  (89:32) om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, 
Psa 89:32  (89:33) då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor. För det första, så måste vi fortsätta att hålla oss på den smala stigen efter vi blivit frälsta,
det är inte alls så att man helt säkert kommer till himlen för att man engång sagt sitt ja till
frälsaren. Detta pratar bibeln om i Matt 25.

"Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen." 1Ti 6:12


 Upp 3:21  Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron.I sin kärlek för oss, tuktar GUD oss för att vi ska bli kvar på den rätta vägen, bli räddade (om vi omvänder oss) och för att vi ska bibehålla respekten för Honom.
Jag tänker göra en lista nedan på bibelställen som bekräftar att vi har en underbar Fader Gud som tuktar oss istället för att överlämna oss åt djävulen när vi gör fel.


Inledningsvis vill jag säga det att det gör Han bara med sina barn som han älskar, de andra är i djävulens våld.

 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.  Heb 12:6

Detta är en vers som Paulus citerar ut gamlatestamentet, men för att göra det tydligt att det gäller än idag efter Yeshuas (Yeshuas ursprungliga hebreiska namn som betyder YHWHs frälsning) uppståndelse citerar jag även ur nya testamentet:

Upp 3:19  Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

och syftet med det är för att leda dom tillbaka från en väg som leder dem ifrån GUD.
Job 36:10  Han öppnar deras öra för tuktan och manar dem att vända om från synden. 
 

Vi kommer lära oss i inlägget att GUD har massor med olika sätt att tukta på,
precis som vi människor är olika och har olika behov och har olika beröringspunkter som vi är känsligast på, så är vår GUD en GUD som möter oss på den privata nivån.
För vissa räcker det med en inre förmanande, en viskning, andra behöver en fysisk manifestation för att omvända oss.
Sen kan det variera från gång till gång också hur Han gör det mot samma person, men det är bara av kärlek.

Jag kommer ta med verser från gamla och nya testamentet och slutligen kända personers och egna erfarenheter av hur pappaGUD tuktar. (fick inte plats i detta inlägg, kommer i ett senare inlägg, men har du en egen erfarenhet om detta mejla den till mig johanna_drusian@hotmail.com)

 Jag kommer tillägga många verser, men kommer inte ha med alla som finns i bibeln i detta inlägg, kanske, vem vet, i en bok senare. <3


Vi går först igenom bibelställen om: -varför tuktar GUD?


Denna vers handlar otroligt nog om Yeshua själv.- Lidande leder till lydnad:
Heb 5:8  Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 

- Han tuktar för att Han är en rättvis GUD!
I denna vers ser vi att GUD kan samtidigt älska som Han också bestraffar:

"Ty jag är med dig, säger HERREN, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig." 
Jer 30:11

- Gud tuktar för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod. Job 33:17


- Gud tuktar oss för att vi inte ska fortsätta att synda:
"Eftersom du inte tänkte på din ungdoms dagar utan har väckt min vrede med allt detta, skall också jag låta dina gärningar komma över ditt huvud, säger Herren, HERREN, så att du inte kan lägga ytterligare ondska till alla dina vedervärdigheter."  Hes 16:43


- Lidande för oss till räddning och att vi hör GUD:
"Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra."  Job 36:15 

- För att vi ska inse att GUD är den Han är. Hes 13:13,14

- För att vi ska inse att vi gjort fel. Hes 11:12
    --------------------GUDSTUKTAN-------------------------GUD tuktar genom BIBELN, genom ORDET:Heb_4:12  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

2Ti 3:16  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,
2Ti 3:17  för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Psa 94:7  De säger: " HERREN ser det inte, Jakobs Gud märker det inte."
Psa 94:8  Besinna er, ni oförnuftiga bland folket, ni dårar, när skall ni få förstånd?
Psa 94:9  Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se?
Psa 94:10  Han som tuktar folken, skulle han inte straffa, han som lär människorna förstånd? 
Psa 94:11  HERREN känner människornas tankar, han vet att de är tomhet.
Psa 94:12  Salig är den man som du, HERRE, tillrättavisar och undervisar från din lag
Psa 94:13  för att ge honom ro i onda dagar, till dess att de ogudaktigas grav har blivit grävd.GUD tuktar genom drömmar:

Job 33:14  Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det. 
Job 33:15  I drömmen, i nattens syn, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar i sin bädd,
Job 33:16  då öppnar han människornas öron och bekräftar deras tuktan
Job 33:17  för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod.
Job 33:18  Han bevarar hennes själ från graven och hennes liv från att falla för svärd. GUD tuktar genom ledare och profeter:


Rom_13:4  Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.
Rom 13:5  Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull.


Job 33:23  Om det finns en ängel (sändebud) för henne, en medlare, en av tusen, som förkunnar för människan vad som är rätt,
Job 33:24  då förbarmar sig Gud över henne och säger: "Fräls henne, så att hon inte far ner i graven, jag har fått lösepenning."
Job 33:25  Hennes kropp får då ny ungdomskraft, hon blir åter som i sin ungdoms dagar.
Job 33:26  Hon ber till Gud som får behag till henne, och hon får se hans ansikte med jubel. Och Gud ger människan hennes rättfärdighet tillbaka.
Job 33:27  Hon skall sjunga inför människorna: "Jag syndade och förvrängde det rätta, men jag fick inte vad jag förtjänade.
Job 33:28  Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet, och mitt liv skall se ljuset."
Job 33:29  Se, allt detta gör Gud både två och tre gånger med en människa,
Job 33:30  för att föra tillbaka hennes själ från graven, så att livets ljus får stråla över henne.


Hes 3:21  Men om du (profet Hesekiel) varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv."


GUD straffar genom fysiska tillfälliga åkommor:

Sakarias kunde inte tala som konsekvens från Herren:

Luk 1:19  Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. 

Luk 1:20  Och se, du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne."

I 4 Moseboken blir GUD arg på Mirjam för att hon talat illa om profet Moses, 
GUD ger henne spetälska i 7 dagar."När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk." 4 Mos 12:10 


 GUD straffar genom att ta bort sin ande:

Psa_51:11  (51:13) Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 


Upp 2:4  Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 

 2:5  Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 
GUD straffar genom sjukdomar:


Upp 2:22  Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 5 Mos 26:14  Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud,
26:15  om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund,
 26:16  då skall också jag handla på samma sätt mot er. Jag skall straffa er med förskräckelse, med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort...Job 33:19  Hon tuktas med plågor på sin sjukbädd och med ständiga smärtor i benen.
Job 33:20  Hennes sinne vämjes vid mat, hennes själ vid den föda hon älskade.
Job 33:21  Hennes kött tärs bort till dess inget finns kvar, hennes ben, som man inte såg, blir blottade.
Job 33:22  Hennes själ kommer nära graven, hennes liv nära de döda.


I nya testamentet säger frågar lärjungarna vem som hade syndat eftersom en person var blind,
observera att Yeshua inte korrigerade lärjungarna och sa att Gus straffar inte med sjukdomar:

Joh 9:2  Hans lärjungar frågade: "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?"
Joh 9:3  Jesus svarade: "Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.GUD straffar genom hungersnöd:


Lev 26:18  Om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. 
Lev 26:19  Jag skall krossa er stolta makt och låta er himmel bli som järn och er jord som koppar. Lev 26:20  Er möda skall vara förgäves, ty er jord skall inte ge sin grö

Lev 26:26  Jag skall så fördärva ert livsuppehälle att ert bröd skall kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor. Brödet skall lämnas ut efter vikt, och när ni äter skall ni inte bli mätta. Lev 26:27  Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan står mig emot, Lev 26:28  skall också jag i vrede stå er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. 

GUD straffar genom vilddjur:


Lev 26:21  Om ni ändå gör mig emot och inte vill lyssna på mig, skall jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar.
Lev 26:22  Jag skall sända över er vilddjur, som skall döda era barn och fördärva er boskap och minska ert eget antal, så att era vägar blir öde.

Ormar:
4 Mos 21:6  Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.  21:7  Då kom folket till Mose och sade: "Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss." Och Mose bad för folket. 
21:8  HERREN sade till Mose: "Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva."


Björnar:
2Ki 2:23  Därefter begav han sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en skara småpojkar ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: "Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!"
2Ki 2:24  När han vände sig om och fick se dem, förbannade han dem i HERRENS namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna.

Lejon:

1 Kon 13:21-24  Han ropade till gudsmannen som hade kommit från Juda: "Så säger HERREN: Därför att du har varit upprorisk mot HERRENS ord och inte lytt den befallning som HERREN, din Gud, har givit dig, utan vänt tillbaka och ätit och druckit på den plats där han hade förbjudit dig att äta och dricka, därför skall din döda kropp inte komma i dina fäders grav." Sedan han hade ätit och druckit, sadlade den gamle mannen åsnan åt profeten, som han hade fört tillbaka.  Denne begav sig av, men på vägen kom ett lejon emot honom och dödade honom. Hans döda kropp låg utsträckt på vägen, medan åsnan stod bredvid den. Även lejonet stod bredvid den döda kroppen. 


 GUD straffar genom olyckor:

2 Mos 21:12  Den som slår någon så att han dör, skall straffas med döden. 
 21:13  Men om han inte avsåg att döda, utan Gud lät en olycka ske genom honom, skall jag anvisa dig en ort dit han kan fly. 

Hes 7:24  Jag skall låta de ogudaktigaste hednafolk komma och ta över deras hus. Så skall jag göra slut på de fräckas övermod, och deras helgedomar skall bli vanhelgade. 
 7:25  Ångest kommer, och när de söker frid skall de inte finna någon.  7:26  Den ena olyckan skall komma efter den andra, det ena sorgebudet skall följa det andra. Man skall tigga profeterna om syner, prästerna skall komma till korta med sin undervisning och de äldste med sina råd. GUD straffar genom död:


Act 5:3  Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden?
Act 5:4  Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud."
Act 5:5  När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det.


Detta sätt är inte längre för att rädda de som syndat, utan för att rädda andra runtomkring.
Så att de tar detta som varning, det ser vi här:

Upp 9:20  De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå.
Upp 9:21  Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.GUD straffar genom att låta fiender ansätta och lägga städer i ruiner:

Luk 19:43  Ty det skall komma dagar över dig, när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. 

Luk 19:44  De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.

3 Mos 26:31  Jag skall göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar, och jag skall inte mer med välbehag känna doften av era offer.
3 Mos 26:32  Jag skall själv ödelägga landet, så att era fiender som bor där skall häpna över det.


GUD straffar genom naturkatastrofer:

Vattenöversvämningen känner vi till genom Noas berättelse.


Hes 13:13  Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. 
13:14  Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN. 


detta är bara en del av GUDS sätt, men det får räcka denna gång mina älskade.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  De skall vara er till tröst, när ni ser hur de lever och handlar. Ni skall då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, HERREN."  Hes 14:23Böner:

Psa_6:1  För sångmästaren, till stränginstrument enligt sheminit. En psalm av David. (6:2) HERRE, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din förtörnelse. 

Psa_38:1  En psalm av David. En bön. (38:2) HERRE, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din vredesglöd. 

Vi är skapade till GUDs avbild, och har vi ett känsloregister så han Han också det och vår GUD är inte en annan GUD än den har tidigare varit.

GUD är god, och kärleksfull men Han är också helig och rättvis!
Hans nåd är större än Hans vrede.

GUD har gett oss hjälp för att vi ska ha det mycket lättare att lyda Honom genom att lägga sina bud i våra hjärtan och sända sin Helige Ande till oss:

Hes 36:27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.


Jag har skrivit ett ordentligt välsignat inlägg nu,
trots det har jag inte fått med allt.
Om GUD tillåtter kommer jag gärna skriva en bok om ämnet i framtiden,
där jag även vill skriva om vad GUD tycker om och inte och
personliga och andra människors upplevelser av när GUD tuktat dom
och vad det resulterat i m.mAvslutningsvis:

Heb 12:7  Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?

Psa 94:12  Salig är den man som du, HERRE, tillrättavisar och undervisar från din lag
Psa 94:13  för att ge honom ro i onda dagar, till dess att de ogudaktigas grav har blivit grävd.
Psa 94:14  Ty HERREN förskjuter inte sitt folk, han överger inte sin arvedel.GUDS RIKLIGA VÄLSIGNELSER!
Vi ska vara överlyckliga över att GUD tuktar oss och inte ger upp hoppet om oss och överlämnar oss till satan, utan lär oss. Eller hur?

Ord 12:1  Den som älskar fostran älskar kunskap, oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.


MVH syster / Johanna Drusian

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar